16
Авг

ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ №З-673/15.08.2019 г. по Търг за предоставяне под наем на Офис за таксиметрови услуги

З   А   П   О   В   Е   Д

№ З-673 от 15.08.2019 година

На основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и въз основа на представените ми протоколи /Протокол за регистрация на предложенията от 10.07.2019 г.; Протокол за допускане и недопускане до отваряне на ценовите предложения от 31.07.2019 г.; Протокол за оповестяване на предложените цени от 05.08.2019 г.; Протокол за класиране на ценовите оферти от 05.08.2019 г.; Протокол за закриване на търга от 05.08.2019 г./, отразяващи работата на комисията, във връзка с провеждане на тръжна процедура, открита със Заповед № З-445 от 04.06.2019 г. („Заповедта“) за предоставяне под наем на имоти – публична държавна собственост, представляващи „Офис за извършване на таксиметрови услуги № РА01 с площ от 7,4 кв.м и две таксиметрови стоянки „С“ и „D“, състоящи се от по 5 броя паркоместа всяка“, намиращи се на Терминал 1 на Летище София, оповестенa на 06.06.2019 г. с покана във вестник „24 часа”, във вестник „Труд”, на електронната страница на „Летище София” ЕАД и в отдел „Деловодство” на „Летище София” ЕАД,

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

І. Въз основа на резултатите от търга, определям за наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, а именно: „Офис за извършване на таксиметрови услуги № РА01 с площ от 7,4 кв.м и две таксиметрови стоянки „С“ и „D“, състоящи се от по 5 броя паркоместа всяка“, намиращи се съответно офис №РА01 в обществена зона на салон „Пристигане“ на Терминал 1 и таксиметрови стоянки „С“ и „D“ до западен вход/изход на сграда „Пристигане“ на Терминал 1 на Летище София, за срок от 3 години (считано от влизане в сила на договора - от датата на Акта за заемане), участника в търга „ОКЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД, подал оферта с вх. № 100-13489 от 10.07.2019 г., с предложена месечна наемна цена в размер на 3250 /три хиляди двеста и петдесет/ евро без ДДС, с месечни консумативни разходи в размер на 36 /тридесет и шест/ евро месечно, без ДДС (ДДС се начислява допълнително), с комунални разходи – 28 /двадесет и осем/ евро месечно, без ДДС (ДДС се начислява допълнително) и при всички останали условия, съгласно Заповед № З-445 от 04.06.2019 г. за откриване на тръжната процедура.

ІІ. На основание т.10.4.1. от Заповед № З-445/04.06.2019 г., във вр. т. 10.1.4. от Заповедта вр. с т. 4.8. от Приложение А от Заповедта и във връзка с т. 10.1.6. от Заповедта вр. т. 4.10. от Приложение А от Заповедта отстранявам от участие в тръжната процедура участника „Йелоу 333“ АД подал оферта вх. № 100-13133/04.07.2019 г., тъй като същият не отговаря на някои от специалните изисквания към участниците, посочени в Заповедта и документацията със следните Мотиви:

  1. Участникът не отговаря на изискването по т. 10.1.4. от Заповед № З-445 от 04.06.2019 г. във вр. т. 4.8. от Приложение А, а именно, автомобилите на търговеца трябва да са минимум среден клас, еднородни по съществени технически характеристики, като не по-малко от 500 /петстотин/ броя от тях да са със свободна вместимост на багажния отсек минимум 650 /шестстотин и петдесет/ литра;

За доказване на условията по т. 10.1.4. от Заповед № З-445 от 04.06.2019 г. във вр. т. 4.8. от Приложение А към заповедта, участникът е предоставил:

1.1. списък към Удостоверение за Регистрация за извършване на таксиметров превоз, издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към МТИТС № 6306 от 25.04.2005 г. /38 страници/;

1.2. технически спецификации на следните марки автомобили: Киа Оптима SW2.0i CVVL, Киа Сеед SW FL 1,4i,  Киа Сеед SW 1,4i LX и Киа Мажентис 2.0 CVVT A/T LX classic;

1.3. декларация от изпълнителния директор на „Йелоу 333“ АД относно притежаваните от дружеството автомобили и техните технически характеристики.

От предоставените от участника документи е видно, че „Йелоу 333“ АД разполага с повече от 500 автомобила среден и висок клас, които са с еднородни съществени технически характеристики. От техническите спецификации на моделите автомобили е видно, че те са с обем на багажника от 496 литра до 625 литра. В своята декларация, участникът декларира, че притежаваните от него автомобили са с обем на багажниците от 596 литра до 625 литра. Следователно участникът не е предоставил документ, с който да удостовери че автомобилите, с които разполага отговарят на изискването заложено в документацията за свободна вместимост на багажния отсек от минимум 650 /шестстотин и петдесет/ литра.

С оглед изложеното и условията на наемодателя по търга, участникът не отговаря на изискването по т. 10.1.4. от Заповед № З-445 от 04.06.2019 г. във вр. т. 4.8. от Приложение А към заповедта.

  1. Участникът не отговаря на изискването по т. 10.1.6. от  Заповед № З-445 от 04.06.2019 г. във вр. т. 4.10. от Приложение А, а именно: да притежава валидно разрешение за осъществяване на електронни съобщения, за доказване на което следва да се представи копие от разрешение за осъществяване на електронни съобщения.

За доказване на условията по т. 10.1.6. от Заповед № З-445 от 04.06.2019 г. във вр. т. 4.10. от Приложение А към заповедта, участникът е предоставил:

Разрешение № 01666/11.11.2010 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – PMR, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). С Решение № 13/05.01.2017 г. на КРС е прекратено действието на Разрешение № 01666/11.11.2010 г., считано от 05.01.2017 г. Обстоятелството, че участникът не притежава разрешение за осъществяване на електронни съобщения се потвърждава и от справка, направена в Регистъра на предприятията, които имат разрешения за ползване на радиочестотен спектър за подвижна радиослужба към КРС.

С оглед изложеното и условията на наемодателя по търга, участникът не отговаря на изискването по т. 10.1.6. от Заповед № З-445 от 04.06.2019 г. във вр. т. 4.10. от Приложение А към заповедта.

 

III. Всички участници в търга, с получаването на настоящата заповед, да се считат за уведомени, съгласно чл. 55, ал. 2 от ППЗДС.

IV.       Участникът, определен за наемател, съгласно т. I тук по-горе, с уведомяването по предходната т. III, да се счита поканен за сключването на договор за наем.

V. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административно- процесуалния кодекс, пред Административeн съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщаването.

VI. Заповедта за определяне на наемател да се обяви на видно място, достъпно до всички заинтересовани лица, в сградата на „Летище София” ЕАД, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 - „Заминаващи” и на електронната страница на „Летище София” ЕАД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Владимир Рапонджиев