10
Юли

ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ по Търг за предоставяне под наем на “Две реално обособени зони за инсталиране на машини за пакетиране и защита на пътнически багаж с референции №0С67 и №0С68”, находящи се в обществена зона на салон „Заминаване“, ниво „0“ на Терминал

                                    „  Л   Е   Т   И   Щ   Е     С   О   Ф   И   Я  “     Е   А   Д

 

 

З   А   П   О   В   Е   Д

 

№ З- 573 oт 10.07.2019 година

 

На основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и въз основа на представените ми протоколи /Протокол за регистрация на предложенията от 28.05.2019 г.; Протокол за допускане и недопускане до участие в класирането от 25.06.2019 г.; Протокол за оповестяване на предложените цени от 08.07.2019 г.; Протокол за класиране на ценовите оферти от 08.07.2019 г.; Протокол за закриване на търга от 08.07.2019 г./, отразяващи работата на комисията, във връзка с провеждане на тръжна процедура, открита със Заповед № З-324 от 19.04.2019 г. („Заповедта“) за предоставяне под наем на имоти – публична държавна собственост, представляващи Две реално обособени зони за инсталиране на машини за пакетиране и защита на пътнически багаж с референции №0С67 и №0С68”, с площ на всяка зона от по 6 кв.м., находящи се в обществена зона на салон „Заминаване“, ниво „0“ на Терминал 2 на Летище София, оповестенa на 24.04.2019 г. с покана във вестник „24 часа”, във вестник „Труд”, на електронната страница на „Летище София” ЕАД и в отдел „Деловодство” на „Летище София” ЕАД,

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

I. Класирам допуснатите участниците в търга и подадени от тях оферти по реда от най-високата към най-ниската предложена минимална месечна наемна цена, както следва:

1. За реално обособена зона за инсталиране на машина за пакетиране и защита на пътнически багаж с референция №0С67:

1.1. На първо място „Скайлайн Пак“ ЕООД, подал оферта с вх. № 100-9797 от 14.05.2019 г., с предложена месечна наемна цена в размер  на 15% /петнадесет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната месечна наемна цена от 2000 /две хиляди/ евро без ДДС;

1.2. На второ място „Вера попова 8“ ЕООД, подал оферта с вх. № 100-9669 от 16.05.2019 г., с предложена месечна наемна цена в размер  на 15% /петнадесет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната месечна наемна цена от 1980 /хиляда деветстотин и осемдесет/ евро без ДДС;

2. За реално обособена зона за инсталиране на машина за пакетиране и защита на пътнически багаж с референция №0С68:

2.1. На първо място „Вера попова 8“ ЕООД, подал оферта с вх. № 100-9669 от 16.05.2019 г., с предложена месечна наемна цена в размер  на 15% /петнадесет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната месечна наемна цена от 1980 /хиляда деветстотин и осемдесет/ евро без ДДС;

2.2. На второ място „Скайлайн Пак“ ЕООД, подал оферта с вх. № 100-9797 от 14.05.2019 г., с предложена месечна наемна цена в размер  на 15% /петнадесет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната месечна наемна цена от 1960 /хиляда деветстотин и шестдесет/ евро без ДДС;

 

IІ. Въз основа на резултатите от търга, определям за наемателИ на недвижимите имот – публична държавна собственост, както следва:

  1. За “Реално обособена зона за инсталиране на машина за пакетиране и защита на пътнически багаж с референция №0С67”, с площ от 6 кв.м., находяща се в обществена зона на салон „Заминаване“, ниво „0“ на Терминал 2 на Летище София, за срок от 3 години (считано от влизане в сила на договора - от датата на Акта за заемане), участника в търга „Скайлайн Пак“ ЕООД, подал оферта с вх. № 100-9797 от 14.05.2019 г., с предложена месечна наемна цена в размер  на 15% /петнадесет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната месечна наемна цена от 2000 /две хиляди/ евро без ДДС, с месечни консумативни разходи – за изразходваната ел. енергия от машината за опаковане, заплащана по показания на електромер, а за отопление, климатизация, вентилация и вода - 16 /шестнадесет/ евро месечно, без ДДС (ДДС се начислява допълнително), с комунални разходи – 23 /двадесет и три/ евро месечно, без ДДС (ДДС се начислява допълнително) и при всички останали условия, съгласно Заповед № З-324 от 19.04.2019 г. за откриване на тръжната процедура.
  2. За “Реално обособена зона за инсталиране на машина за пакетиране и защита на пътнически багаж с референция №0С68, с площ от 6 кв.м., находяща се в обществена зона на салон „Заминаване“, ниво „0“ на Терминал 2 на Летище София, за срок от 3 години (считано от влизане в сила на договора - от датата на Акта за заемане), „Вера попова 8“ ЕООД, подал оферта с вх. № 100-9669 от 16.05.2019 г., с предложена месечна наемна цена в размер  на 15% /петнадесет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната месечна наемна цена от 1980 /хиляда деветстотин и осемдесет/ евро без ДДС, с месечни консумативни разходи – за изразходваната ел. енергия от машината за опаковане, заплащана по показания на електромер, а за отопление, климатизация, вентилация и вода - 16 /шестнадесет/ евро месечно, без ДДС (ДДС се начислява допълнително), с комунални разходи – 23 /двадесет и три/ евро месечно, без ДДС (ДДС се начислява допълнително) и при всички останали условия, съгласно Заповед № З-324 от 19.04.2019 г. за откриване на тръжната процедура.

 

IІІ. На основание т.10.5.2. и т.10.5.1. от Заповед № З-324/19.04.2019 г. във вр. т. 10.1.1. от Заповедта вр. с т. 4.7. от Приложение А от Заповедта; във вр. с т. 10.1.2. от Заповедта вр. т. 4.8. от Приложение А от Заповедта; във вр. с т. 10.1.3. от Заповедта вр. т. 4.9. от Приложение А от Заповедта; във вр. с т. 10.1.5. от Заповедта вр. т. 4.11. от Приложение А от Заповедта; и на основание т.10.5.3., буква в), предложение второ от Заповед № З-324/19.04.2019 г. отстранявам от участие в тръжната процедура участника „TraWell“Co S.P.A., подал оферта вх. № 100-10358/28.05.2019 г., тъй като същият не отговаря на някои от специалните изисквания към участниците, посочени в Заповедта със следните Мотиви:

  1. Офертата на участника попада в хипотезата на т. 10.5.3., буква в), предложение второ от Заповед № З-324/19.04.2019 г., а именно че е подписана от лице без представителна власт. Участникът е предоставил в превод на български от италиански език Удостоверение за вписване в обикновена секция от 13.05.2019 г. на TRAWELL CO S.P.A., с данъчен и регистрационен номер 02389980125, издадено от Търговска камара, гр. Варезе, Италия; От документа е видно, че г-н Alessandro Notari, подписал заявлението за участие в търга е със срок на мандата до приемане на финансовия отчет към 31.12.2018 г. Следователно към датата на подаване на заявлението за участие в търга, от информацията предоставена на комисията, г-н Notari не е имал представителна власт да ангажира TRAWELL CO S.P.A. с участие в търга открит със Заповед № З-324/19.04.2019 г. на изпълнителния директор на „Летище София“ ЕАД.
  2. Участникът не е предоставил доказателства от които да е видно че има 5 /годишен/ опит в дейността пакетиране и защита на пътнически багаж, съгласно т.10.1.1. от Заповед № З-324 от 19.04.2019 г. вр. т. т. 4.7. от Приложение А към заповедта, както следва:

На основание т.10.1.1. от Заповед № З-324 от 19.04.2019 г. съответният участник следва да „Представи документ/и, удостоверяващ/и, че има 5 /пет/ годишен опит в дейността по пакетиране и защита на пътнически багажи

Съгласно т.4.7. от Приложение А към Заповед № З-324 от 19.04.2019 г. се изисква от участника да представи следното: „Документи, удостоверяващи пет годишен опит в дейността пакетиране и защита на пътнически багаж.“ 

Предоставено от участника:

Участникът е предоставил документ наименован „Корпоративна история и опит“, който съдържа обща информация за Холдинга, както и списък на летищата, в които същият предоставя услугите по защита на пътническите багажи и други. Към документа са приложени Референции, написани на английски език от летища, на които по твърденията на участника “TraWell Co” S.P.A., същият извършва дейности по пакетиране и защита на пътнически багажи. В нарушение на изискването на т.4.13. изр. второ от Приложение А към Заповед № З-324 от 19.04.2019 г. референциите не са преведени, с оглед на което същите не могат да послужат като доказателствен материал за фактите, които удостоверяват. В предоставените референции се съдържа информация за услуги предоставени от юридически лица с имена различни от това на участника.

Въз основа само на документа наименован „Корпоративна история и опит“, който съдържа твърдения направени от частноправен субект, заинтересован от същите, не може да се стигне до извод, че участника TraWell Co отговаря на изискването, че има 5 /годишен/ опит в дейността пакетиране и защита на пътнически багаж.

С оглед изложеното и условията на наемодателя по търга, участникът не отговаря на изискването по т. 10.1.1. от Заповед № З-324 от 19.04.2019 г. във вр. т. 4.7. от Приложение А към заповедта.

  1. Участникът не е предоставил доказателства от които да е видно, че разполага с квалифициран персонал, най-малко от 4 човека /участникът е изразил намерение за наемане и на двете зони/, извършващ операциите по опаковане на багажи с подобен тип съоръжения при обслужването на пътници, с опит не по-малко от 1/една/ година, съгласно т.10.1.2. от Заповед № З-324 от 19.04.2019 г. вр. т. 4.8. от Приложение А към заповедта, както следва:

На основание т.10.1.2. от Заповед № З-324 от 19.04.2019 г. съответният участник следва да „Докаже, че разполага с квалифициран персонал (в случай, че участва с намерение да наеме една от зоните – най-малко от 2 /двама/ човека, при намерение за наемане на двете зони - най-малко от 4 човека), извършващ операциите по опаковане на багажи с подобен тип съоръжения при обслужването на пътници, с опит не по-малко от 1/една/ година“.

Съгласно т.4.8. от Приложение А към Заповед № З-324 от 19.04.2019 г.: „За доказване обстоятелствата по т.10.1.2. от Заповедта се предоставя списък на персонала, който ще извършва операциите по опаковане и защита на пътнически багажи, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата“.

Предоставено от участника:

Участникът е предоставил документ наименован „Доклад относно персонала“, в който е описан броят на оперативния персонал на TraWell Co S.p.A., работещ в летищата, където същия предлага услугите си. В документа участникът посочва намеренията си относно Управление на стартиране на процеса на Летище София.  В предоставената от участника информация са предоставени имената на трима служители, които ще организират и координират дейностите, във връзка с опаковане и защита на пътнически багажи, както и с подбора на кадри. От предоставената информация за служителите става ясно, че само двама от тях са се занимавали с опаковане на багажи, като няма информация за времето през което са извършвали тази дейност, т.е. за опита им. В допълнение на горното участникът е посочил, че ще използва свой международен партньор по отношение подбора на оперативен персонал.

С оглед на горното, участникът не е предоставил информация, че към момента на провеждане на търга разполага с квалифициран персонал най-малко от 4 човека, който ще извършва операциите по опаковане на багажи с подобен тип съоръжения при обслужването на пътници, с опит не по-малко от 1 /една/ година.

С оглед изложеното и условията на наемодателя по търга, участникът не отговаря на изискването по т. 10.1.2. от Заповед № З-324 от 19.04.2019 г. във вр. т. 4.8. от Приложение А към заповедта.

  1. Участникът не е предоставил доказателства от които да е видно, че има положителен финансов резултат за всяка една от трите години, а именно 2015 г., 2016 г. и 2017 г., съгласно т.10.1.3. от Заповед № З-324 от 19.04.2019 г. вр. т. 4.9. от Приложение А към заповедта, както следва:

На основание т.10.1.3. от Заповед № З-324 от 19.04.2019 г. съответния участник следва да докаже, че : „Има положителен финансов резултат за всяка една от трите години, а именно 2015 г., 2016 г. и 2017 г., съгласно годишните финансови отчети“,

Съгласно т. 4.9. от Приложение А към заповедта, участникът следва да представи „Копия от годишните финансови отчети за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., състоящ се от счетоводните баланси и отчетите за приходите и разходите за съответните години, заверени от Управителя на дружеството, а когато кандидатът отговаря на изискванията на чл. 37 от Закона за счетоводството – заверени от експерт-счетоводител или то специализирано одиторско предприятие.“

Предоставено от участника:

Участникът е предоставил Извлечения от Консолидирания финансов отчет на холдинг SAFE BAG S.P.A за 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г. От представените отчети е видно, че холдинг SAFE BAG S.P.A има положителен финансов резултат за посочените години. Представена е и Пълна версия на консолидираните финансови отчети на SAFE BAG Spa Group 2018-2017-2016-2015 г. на италиански език без превод на български език.

Участникът не е предоставил доказателства, от които да става ясно каква е връзката между SAFE BAG S.P.A и TraWell Co S.P.A. В заявлението за участие и в други документи, предоставени към офертата името SAFE BAG се появява, но никъде не е изяснена правната връзка, ако има такава.

От изложеното е видно че участникът TraWell Co S.P.A. не е предоставил информация, че има положителен финансов резултат за всяка една от трите години, а именно 2015 г., 2016 г. и 2017 г.

С оглед горното и условията на наемодателя по търга, участникът не отговаря на изискването по т. 10.1.3. от Заповед № З-324 от 19.04.2019 г. във вр. т. 4.9. от Приложение А към заповедта.

  1. За доказване изискването т. 10.1.5. от Заповед № З-324 от 19.04.2019 г., във вр. с т.4.11. от Приложение А към заповедта, участникът е предоставил „Единно удостоверение за платени осигурителни вноски (DURC), издадено от INAIL – Национален институт за застраховане срещу трудови злополуки и от INPS – Национален социалноосигурителен институт, валидно до 06.08.2019 г. в което е декларирано, че SAFE BAG S.p.A. с данъчен номер 02389980125 няма задължения за неизплатени осигурителни вноски към гореописаните институти.

Както е посочено и по-горе в офертата на участника не се съдържа информация каква е връзката между SAFE BAG S.P.A и TraWell Co S.P.A. С оглед на това обстоятелство не може да се приеме, че участникът доказва, че няма задължения към държавата в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване.

С оглед изложеното и условията на наемодателя по търга, участникът не отговаря на изискването по т. 10.1.5. от Заповед № З-324 от 19.04.2019 г. във вр. т. 4.11. от Приложение А към заповедта.

IV. Всички участници в търга, с получаването на настоящата заповед, да се считат за уведомени, съгласно чл. 55, ал. 2 от ППЗДС.

V.        Участниците, определени за наематели, съгласно т. II тук по-горе, с уведомяването по предходната т. IV, да се считат поканен за сключването на договори за наем.

VI. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административно- процесуалния кодекс, пред Административeн съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщаването.

VII. Заповедта за определяне на наематели да се обяви на видно място, достъпно до всички заинтересовани лица, в сградата на „Летище София” ЕАД, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 - „Заминаващи” и на електронната страница на „Летище София” ЕАД.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

/п/

Владимир Рапонджиев