22
Дек

До всички заинтересовани

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед №710 от 21.12.2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

 1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение, реф. №1D33, с предназначение на ползване „МАГАЗИН ЗА СУВЕНИРИ”.
 2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:
  1. Местоположение и площ: Помещение с реф. № 1D33 се намира в гранична зона на ниво „+1”  на Терминал 2 на Летище София и е с площ 36,60 /тридесет и шест цяло и шестдесет/ кв.м;
  2. Срок на наемане        - 3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане);
  3. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по-малко от 10 % /десет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната наемна цена в размер на 6 000 /шест хиляди/ ЕВРО, без ДДС.
  4. Консумативни разноски             - 87 /осемдесет и седем/ евро месечно, без ДДС за отопление, климатизация и вентилация, вода.
  5. Комунални разноски                 - 96 /деветдесет и шест/ евро месечно, без ДДС;
  6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

3.             Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1.         Представи приложени към предложението си доказателства за успешен търговски опит с минимум 2 /два/ регистрирани търговски обекта с предмет на дейност „продажба на български традиционни сувенири”;

3.2.         Представи доказателства, от които да е видно, че е извършвал дейност, сходна с предмета на търга на повече от  едно международно летище;

3.3.         Има регистриран годишен оборот от продажба на стоки за всяка една от последните две години – 2015 и 2016., в размер на не по-малко от 1 300 000 (един милион и триста хиляди) лева, съгласно отчети за приходите и разходите за съответните години;

3.4.         Има основен капитал  не по-малко от 500 000 (петстотин хиляди) лева;

3.5.         Няма задължения към държавата, в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

3.6.         Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

3.7.         Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

            4.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 6 000 (шест хиляди ) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга. Депозитът се внася в левовата равностойност по фиксинга на БНБ за деня на вноската по банкова сметка в лева: IBAN № BG80 UBBS 8423 1010 9729 11, BIC: UBBSBGSF при “ОББ” АД София.

5. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 23.01.2018 г. /двадесет и трети януари две хиляди и осемнадесета година/.

6. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

7. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални ежедневника, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2833.

Поканата е публикувана във вестници „24 часа“ и „Труд“ на 22.12.2017 година.