08
Дек

До всички заинтересовани

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 683 от 07.12.2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на две самостоятелни обособени помещения с предназначение на ползване – ОФИСИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕНТ-А-КАР УСЛУГИ с референтни номера № PА12  и №PА14.

2. Описание на обектите, срок на наемане и начални  тръжни цени:

2.1. Местоположение и площ: Помещенията се намират в обществената зона на салон “Пристигане” на Терминал 1 на Летище София и са площ, както следва: офис с реф.№РА128 /осем/ кв.м и  офис с реф.№РА14 е с площ от 5,9 кв.м,

2.2. Срок на наемане3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем, (от датата на Акта на заемане на обекта);

2.3. Начална тръжна месечна наемна цена, определена съгласно Клауза Б по чл.13 от Общите условия на Договора за наем (Приложение №2 към Приложение Б) за всеки един обект в размер на не по-малко от 10% /десет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната наемна цена в размер на:

2.3.4. за Офис № РА12 -  800 /осемстотин/ евро, без ДДС

2.3.5. за Офис № РА14 - 600 /шестстотин/ евро, без ДДС;

ДДС се начислява допълнително.

2.4.       Консумативни разноски:

2.4.1.  За Офис № РА12: 38 /тридесет и осем/  евро месечно, без ДДС;

2.4.2.  За Офис № РА14: 31 /тридесет и едно/  евро месечно, без ДДС;

2.5        Комунални разноски:

2.5.1. За Офис № РА12: 30 /тридесет/  евро месечно, без ДДС;

2.5.2. За Офис № РА14: 22 / двадесет и две /  евро месечно, без ДДС;

2.6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1. Няма задължения към държавата, в това число към Държавното обществено   осигуряване и Здравно осигуряване;

     3.2.  Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

     3.3. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

     3.4.  Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

4.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната тръжна минимална месечна наемна цена за конкретния обект, за който даден кандидат подава предложение, а именно: за офис № РА12 - 800 евро и за офис № РА14 - 600  евро. Кандидатите в процедурата могат да участват за наемане на един или и на двата обекта.

5. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 10.01.2018 г. (десети януари две хиляди и осемнадесета година).

6. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

7. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални ежедневника, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.

 

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ „24 ЧАСА“ и „ТРУД“ на 08.12.2017 година.