Авиационна сигурност

Издаване на временни пропуски от „СОФ Кънект“ АД:

I. За издаване на временен пропуск БЕЗ придружител „СОФ Кънект“ АД изисква:                                                       

 1. Валиден спесимен на заявителя -спесимените се актуализират ежегодно в срок до 31 януари, както и при промяна на упоменатите в тях лица. 
 2. Придружително писмо, съдържащо информация за основанието за издаване на пропуск, каква дейност ще извършва лицето или превозното средство и къде в зоните за сигурност ще бъде извършвана дейността;
 3. Таблица по образец, попълнена и заверена от представляващия физическото или юридическо лице – 2 екземпляра- тук
 4. Попълнено заявление за издаване на временен пропуск, разпечатано двустранно (при издаване на пропуска);
 5. Документ за заплатена такса по чл. 117 от Тарифа №5 на МТИТС;
 6. Протокол от преминато обучение „Информираност“ или при валидно обучение, заверена инструктажна бланка. За обучение или заверка на инструктаж, служител за контакти отдел АУЦ тел. (+359) 2 937 3645.

 

II. За издаване на временен пропуск С придружител „СОФ Кънект“ АД изисква:

 1. Валиден спесимен на заявителя -спесимените се актуализират ежегодно в срок до 31 януари, както и при промяна на упоменатите в тях лица.;
 2. Придружително писмо, съдържащо информация за основанието за издаване на пропуск, каква дейност ще извършва лицето или превозното средство и къде в зоните за сигурност ще бъде извършвана дейността;
 3. Попълнено заявление за издаване на временен пропуск, разпечатано двустранно (към придружителното писмо);
 4. Документ за заплатена такса по чл. 117 от Тарифа №5 на МТИТС.

 

Заявление за издаване на временен пропуск на лице с придружител

Application for temporary access permit for individuals with escort

Заявление за издаване на временен пропуск на лице без придружител

Application for temporary access permit for individuals without escort

Заявление за издаване на временен пропуск на МПС

Аpplication for temporary access permit for vehicles

Авиационна безопасност

Организация на операциите

Задължението за организация, управление и контрол на операциите на територията на Летище София има Летищния оператор. Взаимоотношенията му с всички други авиационни оператори, оператори по наземно обслужване и други организации са регламентирани с помощта на оперативни правила,процедури и инструкции, съобразени с разпоредбите на „Закона за гражданското въздухоплаване” и действащите наредби.

 • Процедура за ползване на места за престой и паркиране на транспортни средства, самолетообслужващи средства и инвентар в летателното поле на летище София– тук;
 • Процедура за получаване на разрешение за управление на транспортни средства и самолетообслужваща техника в летателното поле на Летище София – тук;
 • Инструкция за реда за извършване на антиобледенителна обработка на ВС на Летище София – тук;
 • Процедура за ползване на Зони за дългосрочен престой на ВС на Летище София – тук;

Безопасност в Летателното поле

 

 •  Правила за безопасност на наземното движение на територията на Летище София изд.29.12. 2021г. – тук ;
 •  Процедура за безопасност при НО в неблагоприятни атмосферни условия на Летище София – тук;
 •  Инструкция за провеждане на полети в условия на намалена видимост на ЛС тук
 •  Процедура за теглене на въздухоплавателни средства в работната площ на летище София тук