Авиационна сигурност

Издаване на временни пропуски от „Летище София“ ЕАД:

I. За издаване на временен пропуск БЕЗ придружител „Летище София“ ЕАД изисква:                                                       

 1. Валиден спесимен на заявителя -спесимените се актуализират ежегодно в срок до 31 януари, както и при промяна на упоменатите в тях лица. 
 2. Придружително писмо, съдържащо информация за основанието за издаване на пропуск, каква дейност ще извършва лицето или превозното средство и къде в зоните за сигурност ще бъде извършвана дейността;
 3. Таблица по образец, попълнена и заверена от представляващия физическото или юридическо лице – 2 екземпляра;
 4. Попълнено заявление за издаване на временен пропуск, разпечатано двустранно (при издаване на пропуска);
 5. Документ за заплатена такса по чл. 117 от Тарифа №5 на МТИТС;
 6. Протокол от преминато обучение „Информираност“ или при валидно обучение, заверена инструктажна бланка. За обучение или заверка на инструктаж, служител за контакти отдел АУЦ тел. (+359) 2 937 3645.

 

II. За издаване на временен пропуск С придружител „Летище София“ ЕАД изисква:

 1. Валиден спесимен на заявителя -спесимените се актуализират ежегодно в срок до 31 януари, както и при промяна на упоменатите в тях лица.;
 2. Придружително писмо, съдържащо информация за основанието за издаване на пропуск, каква дейност ще извършва лицето или превозното средство и къде в зоните за сигурност ще бъде извършвана дейността;
 3. Попълнено заявление за издаване на временен пропуск, разпечатано двустранно (към придружителното писмо);
 4. Документ за заплатена такса по чл. 117 от Тарифа №5 на МТИТС.

Заявленията може да свалите от линковете по-долу:

ЗA ЛИЦА С ПРИДРУЖИТЕЛ  - BG - EN

ЗА ЛИЦА БЕЗ ПРИДРУЖИТЕЛ  - BG - EN

ТАБЛИЦА ПО ОБРАЗЕЦ

 ЗА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО   - BG - EN   

 

Авиационна безопасност

Организация на операциите

Задължението за организация, управление и контрол на операциите на територията на Летище София има Летищния оператор. Взаимоотношенията му с всички други авиационни оператори, оператори по наземно обслужване и други организации са регламентирани с помощта на оперативни правила,процедури и инструкции, съобразени с разпоредбите на „Закона за гражданското въздухоплаване” и действащите наредби.

 • Процедура за ползване на места за престой и паркиране на транспортни средства, самолетообслужващи средства и инвентар в летателното поле на летище София– тук;
 • Процедура за получаване на разрешение за управление на транспортни средства и самолетообслужваща техника в летателното поле на Летище София – тук;
 • Инструкция за реда за извършване на антиобледенителна обработка на ВС на Летище София – тук;
 • Процедура за ползване на Зони за дългосрочен престой на ВС на Летище София – тук;

Безопасност в Летателното поле

 

 •  Правила за безопасност на наземното движение на територията на Летище София изд.3.0, 2013г. – тук ;
 •  Процедура за безопасност при НО в неблагоприятни атмосферни условия на Летище София – тук;
 • Инструкция за провеждане на полети в условия на намалена видимост на ЛС тук