Дата на публикуване 21.02.2012г.
ПОКАНА
           
„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2, от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферта, за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет: „Ремонт на електрическата част на водоохлаждащ агрегат (чилър) № 3, част от централна климатична инсталация, обслужваща   Терминал 2 на Летище София”.
Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с предварително обявените условия в пълния текст на поканата и приложенията към нея.
Пълният текст на поканата и приложенията към нея са публикувани на интернет адреса на възложителя - www.sofia-airport.bg
Място на изпълнение на поръчката: гр. София – 1540, бул. ,,Христофор Колумб” №1, ,,Летище София” ЕАД
Срок на изпълнение на поръчката: не повече от 40 (четиридесет) календарни дни, считано от деня следващ датата на сключване на договора.
Критерий за оценка на офертите:  „най-ниска цена” в лева, с ДДС за цялостно изпълнение на поръчката.
Място и срок за подаване на офертите:  деловодството на „Летище София” ЕАД – на посочения адрес - всеки работен ден от от 08:30 до 17:00 часа. 
Краен срок за подаване на оферти - не по-късно от 17.00 часа на десетия работен ден, считано от деня, следващ датата на публикуване на поканата за настоящата поръчка в интернет страницата на „Летище София” ЕАД - www.sofia-airport.bg
Получаване на документация за участие: поканата и приложенията към могат да бъдат получени в деловодството на „Летище София” ЕАД, гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 – „Заминаващи пътници”, административен етаж 2, стая № 25, всеки работен ден от 8.30 часа до 17:00 часа, или да бъдат изтеглени от интернет адреса на „Летище София” ЕАД:www.sofia-airport.bg.

За допълнителна информация: Емилия Милушева – гл. експерт в отдел „Обществени поръчки” – тел. 02/937 2574 и Мартин Сарачинов – инж. ОВКГ- инвеститор тел. 02/937 2643

Документи:Дата на публикуване 07.03.2012г.
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис „Предлагана цена” на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Доставка на автомобили ще се извърши на 09.03.2012 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на „Летище София”   ЕАД, бул. „Христофор Колумб” № 1.
На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват всички упълномощени представители на всички участници.

Изпълнение на строително - монтажни работи по одобрен проект за разширение на галерията на Терминал 2
„Летище София” ЕАД обявява, че с Решение № 131/24.02.2012 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Изпълнение на строително - монтажни работи по одобрен проект за разширение на галерията на Терминал 2”
Срок за получаване на документацията за участие: до 16.00 часа на 09.04.2012 г.
Условия и начин на получаване на документацията за участие: Документацията се заплаща в касата на „Летище София” ЕАД, гр. София 1540, бул. Христофор Колумб № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” - административен етаж 2, стая № 19, всеки работен ден от 11.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа и се получава срещу документ за платени 5 (пет) лева, с включен ДДС, в деловодството - стая № 25, всеки работен ден от 11.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа до изтичане на срока за получаване на документацията.
Срок за получаване на оферти: до 16.00 часа на 19.04.2012 г.
Отваряне на офертите: в 14.30 часа на 20.04.2012 г. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД.

Приложение

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
,,Летище София” ЕАД обявява , че с Решение №119 от 22.02.2012 г.е открита процедура на договаряне с обявление  за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставки на автомобилни части и консумативи" за срок от четири години.
 
Срок за получаване на документацията за участие: до 16:00 часа на 23.03.2012 г.
Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 02.04.2012 г.
Отваряне на офертите:  11:00 часа на 03.04.2012 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
 
Цена на документацията: 6(шест) лева с ДДС

Документи:


Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
,,Летище София” ЕАД обявява , че с Решение №112 от 21.02.2012 г.е открита процедура на договаряне с обявление  за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставки на автомобилни и специални гумиза срок от три години.
 
Срок за получаване на документацията за участие: до 16:00 часа на 23.03.2012 г.
Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 02.04.2012 г.
Отваряне на офертите:  14:00 часа на 03.04.2012 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
 
Цена на документацията: 6(шест) лева с ДДС

Документи:


Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
,,Летище София” ЕАД обявява , че с Решение №129 от 24.02.2012 г.е открита процедура на договаряне с обявление  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на резервни части и консумативи, предназначени за поддръжка и ремонт на специална летищна техника, задвижвана чрез двигател с вътрешно горене/ДВГ/, числяща се към Летище София” за срок от три години.
 
Срок за получаване на документацията за участие: до 17:00 часа на 23.03.2012 г.
Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 02.04.2012 г.
Отваряне на офертите:  10:00 часа на 03.04.2012 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
 
Цена на документацията: 10 (десет) лева с ДДС

Документи:

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
„Летище София” ЕАД обявява, че с Решение № 132/24.02.2012 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Предпроектни проучвания, проектиране, изпълнение на нови и ремонтни строително-монтажни работи, реконструкции, преустройства, основни и аварийни ремонти и други необходими строително-монтажни работи, възникващи на обекти на територията на летище София за срок от четири години съобразно нуждите на Възложителя
Срок за получаване на документацията за участие: до 16.00 часа на 09.04.2012 г.
Условия и начин на получаване на документацията за участие: Документацията се заплаща в касата на „Летище София” ЕАД, гр. София 1540, бул. Христофор Колумб № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” - административен етаж 2, стая № 19, всеки работен ден от 11.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа и се получава срещу документ за платени 5 (пет) лева, с включен ДДС, в деловодството - стая № 25, всеки работен ден от 11.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа до изтичане на срока за получаване на документацията.
Срок за получаване на оферти: до 16.00 часа на 19.04.2012 г.
Отваряне на офертите: в 14.30 часа на 20.04.2012 г. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД.

Документи:

Дата на публикуване 27.02.2012г.
„Летище София” ЕАД обявява, че с Решение № 133/24.02.2012 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за сградна автоматика, инсталирани на Терминал 2 и ВИП „А” на летище София”.
Срок за получаване на документацията за участие: до 16.00 часа на 09.03.2012 г.
Условия и начин на получаване на документацията за участие: Документацията се заплаща в касата на „Летище София” ЕАД, гр. София 1540, бул. Христофор Колумб № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” - административен етаж 2, стая № 19, всеки работен ден от 11.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа и се получава срещу документ за платени 6 (шест) лева, с включен ДДС, в деловодството - стая № 25, всеки работен ден от 11.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа до изтичане на срока за получаване на документацията.
Срок за получаване на оферти: до 17.00 часа на 19.03.2012 г.
Отваряне на офертите: в 11.00 часа на 20.03.2012 г. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД.

Документи:

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
„Летище София” ЕАД организира  процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на компютърна техника, активно мрежово оборудване и устройство за предпазване от нежелана електронна поща”
 
СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: до 16.00 часа на 23.03.2012 г.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: до 17.00 часа на 02.04.2012 г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: от 11.00 часа на 03.04.2012 г. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, етаж 2
ЦЕНА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:6 лева с ДДС 

Документи:

Уведомление за удължаване на срока за подаване на оферти
,,Летище София” ЕАД  уведомява всички заинтересовани лица, че срока за получаване на оферти на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на антиобледенителни продукти, предназначени за антиобледеняване на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране, перон и други асфалтобетонови покрития на територията на летище София” за обособена позиция № 1 - ,,Доставки на карбамид за срок от 24 месеца от датата на договора” се удължава.
Срок за закупуване на документация: всеки работен ден до 16:00 часа на 24.02.2012 година.
Срок за подаване на оферти: до 16:00 часа на 05.03.2012 година.
Отваряне на офертите: от 11:00 часа на 06.03.2012 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 6 лева с ДДС.

Документи:

Дата на публикуване 14.02.2012г.
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис „Предлагана цена” на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Товарене, извозване и разтоварване на сняг на площта, обхващаща перона, ВИП А, карго зоната и предаерогаровите площади на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София за срок от три години ще се извърши на 16.02.2012 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на „Летище София”   ЕАД, бул. „Христофор Колумб” № 1.
На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват всички упълномощени представители на всички участници.


Дата на публикуване 13.02.2012г.
СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис ,,Предлагана цена” на допуснатите участници в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ,,Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за пожарогасене инсталирана на Терминал 2 на Летище София” ще се извърши в Четвъртък, 16.02.2012 г. от 11:00 часа в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват законни представители на участниците в процедурата или техни упълномащени представители.

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
 
,,Летище София” ЕАД организира открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: предмет “Доставка на алкална минерална вода” с Решение №45 от 24.01.2012 г.
Срок за закупуване на документация: до 16.00 часа на 20.02.2012 година.
               Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 27.02.2012 година.
               Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 28.02.2012 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 5 лева с ДДС.

Документация:

Дата на публикуване 20.01.2012г.
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с процедура, открита с Решение № 576/05.10.2011 г. ., за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощно медицинско звено – аварийно спасителна медицинска служба на Летище София” за срок от три години, на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти, както и тяхното оповестяване ще се извърши на 24.01.2012 г., от 11.00 ч. в заседателната залата на „Летище София” ЕАД, гр. София, бул. Христофор Колумб № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” - административен етаж 2.

Дата на публикуване 13.01.2012г.
Уважаеми дами и господа,
Получени са въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Доставки на канцеларски материали и консумативи.  
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите. 

Отговор:

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
„Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставки на канцеларски материали и консумативи”
 
СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: до 16.00 часа на 14.01.2012 г.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: до 17.00 часа на 24.01.2012 г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: от 14.00 часа на 25.01.2012 г. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, етаж 2
ЦЕНА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: 10 лева с ДДС 

Документи

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
„Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Товарене, извозване и разтоварване на сняг на площта, обхващаща перона, ВИП А, карго зоната и предаерогаровите площади на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София за срок от три години”
 
СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: до 16.00 часа на 13.01.2012 г.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: до 17.00 часа на 23.01.2012 г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: от 11.00 часа на 24.01.2012 г. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, етаж 2
ЦЕНА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: 12 лева с ДДС 

Документи

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
„Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване инсталирани на Терминал 2 и ВИП „А” на Летище София” за срок от три години
 
СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: до 16.00 часа на 13.01.2012 г.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: до 17.00 часа на 23.01.2012 г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: от 14.00 часа на 24.01.2012 г. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, етаж 2
ЦЕНА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: 5 лева с ДДС

ДокументиУведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
 
,,Летище София” ЕАД организира процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „Летище София” ЕАД за четири години”
Срок за закупуване на документация: до 16.00 часа на 20.01.2012 г.
Срок за подаване на заявления: до 17.00 часа на 30.01.2012 г.
Отваряне на заявленията: от 10.00 часа на 31.01.2012 г. в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 5 лева с ДДС.
 
За допълнителна информация и предоставяне на Приложение № 3 към документацията: тел. 02937 2561 – Мариета Димитрова и 02937 2566 – Елена Ружева

Документация:

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на антиобледенителни продукти, предназначени за антиобледеняване на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране, перон и други асфалтобетонови покрития на територията на летище София”
Срок за закупуване на документация: всеки работен ден до 16:30 часа на 03.02.2012 година.
Срок за подаване на оферти: до 16:30 часа на 13.02.2012 година.
Отваряне на офертите: от 11:00 часа на 14.02.2012 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 6 лева с ДДС.

Документация:

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
,,Летище София” ЕАД организира открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ,,Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за пожарогасене инсталирана на Терминал 2 на летище София”
Срок за закупуване на документация: всеки работен ден до 16:30 часа на 30.12.2011 година.
Срок за подаване на оферти: до 16:30 часа на 06.01.2012 година.
Отваряне на офертите: от 11:00 часа на 09.01.2012 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 6 лева с ДДС.

Документи:

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Доставка на автомобили
Срок за закупуване на документация: до 16.00 часа на 20.01.2012 г.
Срок за подаване на заявления: до 17.00 часа на 30.01.2012 г.
Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 31.01.2012 г. в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 6 лева с ДДС.

Документация:

Дата на публикуване 08.11.2011г.
СЪОБЩЕНИЕ
 
Във връзка с процедура (открит конкурс), открита с Решение № 508 от 02.09.2011 г., за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на краве кисело мляко” на основание чл. 38, ал. 5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки уведомяваме участниците в процедурата или техни упълномощени представители, че отварянето на ценовите оферти, както и тяхното оповестяване ще се извърши на 11.11.2011 г. (петък) от 14.00 часа в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” - административен етаж 2.

Дата на публикуване 03.11.2011г.
СЪОБЩЕНИЕ
 
Във връзка с процедура (открит конкурс), открита с Решение № 512 от 03.09.2011 г., за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и относимата към тях апаратура, инсталирани на територията на летище София” на основание чл. 38, ал. 5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки уведомяваме участниците в процедурата или техни упълномощени представители, че отварянето на ценовите оферти, както и тяхното оповестяване ще се извърши на 07.11.2011 г. от 14.00 часа в заседателната сграда на „Летище София” ЕАД, гр. София, бул. Христофор Колумб № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” - административен етаж 2.

Съобщение - 01.11.2011
СЪОБЩЕНИЕ
 
Във връзка с процедура, открита с Решение № 438 от 28.07.2011 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за вертикална планировка и дрениране на грунта от летателното поле, северно от пистата за излитане и кацане на летище София” на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти, както и тяхното оповестяване ще се извърши на 04.11.2011 г. от 14.00 часа в заседателната сграда на „Летище София” ЕАД, гр. София, бул. Христофор Колумб № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” - административен етаж 2.

Уведомление 10.10.2011г.
„Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на денонощно медицинско звено - аварийно спасителна медицинска служба на „Летище София” ЕАД” за срок от три години.
Срок за закупуване на документация: до 16.00 часа на 21.10.2011 година.
Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 31.10.2011 година.
Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 01.11.2011 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 5 лева с ДДС.
 

Съобщение 09.09.2011г.
Уважаеми дами и господа,
 
Получени са въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Изготвяне на работен проект за вертикална планировка и дрениране на грунта от летателното поле, северно от пистата за излитане и кацане на летище София”.
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.
 

Съобщение 09.09.2011г.
Уважаеми дами и господа,
 
Получени са въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Изготвяне на работен проект за вертикална планировка и дениране на грунта от летателното поле, северно от пистата за излитане и кацане на летище София”.
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.
 

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
„Летище София” ЕАД обявява, че с Решение № 512/03.09.2011 г. е открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и относимата към тях апаратура, инсталирани на територията на летище София”.
Срок за получаване на документацията за участие: до 16.00 часа на 19.09.2011 г.
Условия и начин на получаване на документацията за участие: Документацията се заплаща в касата на „Летище София” ЕАД, гр. София 1540, бул. Христофор Колумб № 1, Терминал „Заминаващи пътници” - административен етаж 2, стая № 19, всеки работен ден от 11.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа и се получава срещу документ за платени 6 (шест) лева, с включен ДДС, в деловодството - стая № 25, всеки работен ден от 11.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа до изтичане на срока за получаване на документацията
Срок за получаване на оферти: до 17.00 часа на 26.09.2011 г.
Отваряне на офертите: в 11.00 часа на 27.09.2011 г. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД

Документи:

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
„Летище София” ЕАД организира открит конкурс по реда на НВМОП за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на краве кисело мляко”.
Срок за закупуване на документация: до 16.00 часа на 12.09.2011 г.
Срок за подаване на оферти: до 16.30 часа на 19.09.2011 г.
Отваряне на офертите: от 11.00 часа на 20.09.2011 г. в заседателната зала на възложителя, гр. София, аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, ет. 2.
Цена на документацията: 6.00 лева с ДДС.

Документация:

Дата на публикуване 01.08.2011
„Летище София” ЕАД обявява, че с Решение № 438/28.07.2011 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за вертикална планировка и дрениране на грунта от летателното поле, северно от пистата за излитане и кацане на летище София”.
Срок за получаване на документацията за участие: до 16.00 часа на 09.09.2011 г.
Условия и начин на получаване на документацията за участие: Документацията се заплаща в касата на „Летище София” ЕАД, гр. София 1540, бул. Христофор Колумб № 1, Терминал „Заминаващи пътници” - административен етаж 2, стая № 19, всеки работен ден от 11.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа и се получава срещу документ за платени 6 (шест) лева, с включен ДДС, в деловодството - стая № 25, всеки работен ден от 11.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа до изтичане на срока за получаване на документацията
Срок за получаване на оферти: до 17.00 часа на 19.09.2011 г.
Отваряне на офертите: в 11.00 часа на 20.09.2011 г. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД

Документи:


Дата на публикуване 24.06.2011г.
Уважаеми дами и господа,
 
Получени са въпроси във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Застраховка „Отговорност за вреди, причинени на трети лица от собственици и оператори на летище София, летище Пловдив и летище Горна Оряховица” за една година”.
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.
 


Дата на публикуване 17.06.2011г.
Уважаеми дами и господа,
 
Получени са въпроси във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Застраховка „Отговорност за вреди, причинени на трети лица от собственици и оператори на летище София, летище Пловдив и летище Горна Оряховица” за една година”.
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.
 

Дата на публикуване 13.06.2011г.
Уважаеми дами и господа,
 
Получени са въпроси във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Застраховка „Отговорност за вреди, причинени на трети лица от собственици и оператори на летище София, летище Пловдив и летище Горна Оряховица” за една година”.
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.
 


Съобщение 13.06.2011г.
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис ,,Предлагана цена” на допуснатите участници в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет “Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за контрол на достъп, инсталирана на Терминал 2 на летище София”,ще се извърши на 14.06.2011 г. от 14.00 часа в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, бул. Христофор Колумб № 1, Терминал 1, ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват законни представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на публикуване 13.06.2011г.
Уважаеми дами и господа,
 
Получени са въпроси във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Застраховка „Отговорност за вреди, причинени на трети лица от собственици и оператори на летище София, летище Пловдив и летище Горна Оряховица” за една година”.
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.
 

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
,,Летище София” ЕАД организира процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Застраховка „Отговорност за вреди, причинени на трети лица от собственици и оператори на летище София, летище Пловдив и летище Горна Оряховица” за една година
Срок за закупуване на документация: до 16.30 часа на 01.07.2011 г.
Срок за подаване на заявления: до 17.00 часа на 11.07.2011 г.
Отваряне на заявленията: от 10.00 часа на 12.07.2011 г. в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 5 лева с ДДС.
 
Пълната документация в електронен вариант може да бъде получена след запитване на тел. 02/937 25 61 или e-mail: m.dimitrova@sofia-airport.bg
 

Съобщение 17.05.2011г.
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис ,,Предлагана цена” на допуснатите участници в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет “Абонаментно обслужване и поддръжка на дизел агрегати и устройства за автоматично включване на резервата (АВР), инсталирани в трафопостове (ТП) на Терминал 2 и ТП 8 – ВИП ,,А” на ,,Летище София” ЕАД”,ще се извърши на 20.05.2011 г. от 10.30 часа в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, бул. Христофор Колумб № 1, Терминал 1, ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват законни представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

СЪОБЩЕНИЕ 27.04.2011г.
 
            Уважаеми дами и господа,
            Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис „Предлагана цена” на допуснатите участници в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет “Абонаментна поддръжка на автоматични врати ДОРМА на Терминал 2ще се извърши на 29.04.2011 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи”.
            На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват всички упълномощени представители на всички участници

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
,,Летище София” ЕАД организира открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ,,Абонаментно обслужване и поддържане на системата за контрол на достъп, инсталирана на Терминал 2 на летище София”
Срок за закупуване на документация: всеки работен ден до 16:00 часа на 26.04.2011 година.
Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 03.05.2011 година.
Отваряне на офертите: от 11:00 часа на 04.05.2011 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 6 лева с ДДС.
 

Съобщение 29.03.2011г.
            СЪОБЩЕНИЕ
 
           Уважаеми дами и господа,
           Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис „Предлагана цена” на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на метал – детекторни рамкище се извърши на 01.04.2011 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи”.
            На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват всички упълномощени представители на всички участници.

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
,,Летище София” ЕАД организира открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ,,Абонаментно обслужване и поддръжка на дизел агрегати и устройства за автоматично включване на резервата (АВР), инсталирани в трафопостове (ТП) на Терминал 2 и ТП 8– ВИП ,,А” на ,,Летище София” ЕАД”
Срок за закупуване на документация: всеки работен ден до16:00 часа на 20.04.2011 година.
Срок за подаване на оферти: до 16:30 часа на 27.04.2011 година.
Отваряне на офертите: от 11:00 часа на 28.04.2011 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 6 лева с ДДС.
 

Съобщение 23.03.2011г.
            СЪОБЩЕНИЕ
 
             Уважаеми дами и господа,
            Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис „Предлагана цена” на допуснатите участници в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Доставки и гаранционен сервиз на акумулатори, акумулаторни батерии и електролитще се извърши на 28.03.2011 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи”.
            На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват всички упълномощени представители на всички участници.

Съобщение 21.03.2011г.
СЪОБЩЕНИЕ
 
            Уважаеми дами и господа,
            Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис „Предлагана цена” на допуснатите участници в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП „А””ще се извърши на 24.03.2011 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи”.
            На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват всички упълномощени представители на всички участници.

Съобщение 08.03.2011г.
Във връзка с процедура, открита с Решение № 667 от 01.12.2010 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за мониторинг на шума и наблюдение на траекториите на полетите, експлоатирана от „Летище София” ЕАД” на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти, както и тяхното оповестяване ще се извърши на 11.03.2011 г. от 15.00 часа в заседателната сграда на „Летище София” ЕАД, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал „Заминаващи пътници” - административен етаж 2.


Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
„Летище София” ЕАД организира открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка на автоматични врати ДОРМА на Терминал 2”.
Срок за закупуване на документация: всеки работен ден до 16:00 часа на 28.03.2011 г.
Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 04.04.2011г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 05.04.2011 г. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 5.00 лева с ДДС
Приложение:

Уведомление
Уважаеми дами и господа,
 
Получени са въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки и гаранционен сервиз на акумулатори, акумулаторни батерии и електролит”.
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.
 
Приложение

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Доставки и гаранционен сервиз на акумулатори, акумулаторни батерии и електролит
Срок за закупуване на документация: до 16.00 часа на 28.02.2011 година.
Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 10.03.2011 година.
Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 11.03.2011 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 10 лева с ДДС.
 
 

Уведомление
Уважаеми дами и господа,
 
Получени са въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на метал – детекторни рамки”.
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.
 


Уведомление
Уважаеми дами и господа,
 
Получени са въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на метал – детекторни рамки”.
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.
 

Уведомление
СЪОБЩЕНИЕ
 
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис „Предлагана цена” на допуснатите участници в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Товарене, извозване и разтоварване на сняг на площта, обхващаща перона, ВИП А, карго зоната и предаерогаровите площади на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София за срок от една година” ще се извърши на 26.01.2011 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, бул. „Христофор Колумб” № 1.
На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват всички упълномощени представители на всички участници. 

Уведомление

Уважаеми дами и господа,

 

Получени са въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на метал – детекторни рамки”.

С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.

 

Приложение:


Уведомление

 СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми дами и господа,

 

Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис „Предлагана цена” на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексна дезинфекция, дезинсекция, дератизация и декаризация на „Летище София” ЕАД – Терминал 1, Терминал 2, прилежащи обекти и площи” ще се извърши на 19.01.2011 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, бул. „Христофор Колумб” № 1.

На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват всички упълномощени представители на всички участници.

 


Уведомление
Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
 
 „Летище София” ЕАД организира открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП „А””.
 
Срок за закупуване на документация: всеки работен ден до 16:00 часа на 11.01.2011 г.
Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 18.01.2011 г.
Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 19.01.2011 г. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 10.00 лева с ДДС

Приложения

Уведомление
                                           Уважаеми дами и господа,
                Получени са въпроси във връзка с открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Товарене, извозване и разтоварване на сняг на площта, обхващаща перона, ВИП А, карго зоната и предаерогаровите площади на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София за срок от една година.  
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите. 

Приложение(rar)
 

Уведомление
                 Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка


                   ,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Доставка на метал – детекторни рамки
Срок за закупуване на документация: до 16.00 часа на 28.01.2011 година.
Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 07.02.2011 година.
Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 08.02.2011 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 6 лева с ДДС.
 

Уведомление
                                                     
                                            Уважаеми дами и господа,         Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис „Предлагана цена” на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на рентгенови апарати за проверка на ръчен и регистриран багаж” ще се извърши на 14.12.2010г. от 14:00ч. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, бул. „Христофор Колумб”     № 1.
На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват всички упълномощени представители на всички участници.
 

Дата на публикуване 08.12.2010 г.
                            
           „Летище София” ЕАД обявява, че с Решение № 667/01.12.2010 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за мониторинг на шума и наблюдение на траекториите на полетите, експлоатирана от „Летище София” ЕАД”.
Срок за получаване на документацията за участие: до 16.00 часа на 21.01.2011 г.
Условия и начин на получаване на документацията за участие: Документацията се заплаща в касата на „Летище София” ЕАД, гр. София 1540, бул. Христофор Колумб № 1, Терминал „Заминаващи пътници” - административен етаж 2, стая № 19, всеки работен ден от 11.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа и се получава срещу документ за платени 6 (шест) лева, с включен ДДС или равностойност в евро, в деловодството - стая № 25, всеки работен ден от 11.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа до изтичане на срока за получаване на документацията
Срок за получаване на оферти: до 16.00 часа на 31.01.2011 г.
Отваряне на офертите: в 11.00 часа на 01.02.2011 г. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД
 

Уведомление
                        Уважаеми дами и господа,
              ,,Летище София” ЕАД организира открит за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Товарене, извозване и разтоварване на сняг на площта, обхващаща перона, ВИП А, карго зоната и предаерогаровите площади на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София за срок от една година”
Срок за закупуване на документацията: до 16.00 часа на 22.12.2010 г.
Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 29.12.2010 г.
Отваряне на офертите: от 11.00 часа на 30.12.2010 г. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, етаж 2
Цена на документацията: 5 лева с ДДС

Приложение: 

Уведомление 2
                  Уважаеми дами и господа,
Получени са въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на рентгенови апарати за проверка на ръчен и регистриран багаж”.
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.
 

Уведомление
              Уважаеми дами и господа,
Получени са въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на рентгенови апарати за проверка на ръчен и регистриран багаж”.
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.
 

Уведомление
                                                                                           
                        Уважаеми дами и господа,
                 Получени са въпроси във връзка с открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Изграждане на система за контрол на достъпа на Терминал 1, съвместима с изградената такава на Терминал 2 на Летище София”.
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.
 
 

Уведомление
                                    Уважаеми дами и господа,
                         Получени са въпроси във връзка с открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Комплексна дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на “Летище София” ЕАД - Терминал 1, Терминал 2, прилежащи обекти и площи”.
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.
 

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
    Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
,          ,Летище София” ЕАД организира открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Изграждане на система за контрол на достъпа на Терминал 1, съвместима с изградената такава на Терминал 2 на Летище София
Срок за закупуване на документация: до 16.00 часа на 17.11.2010 година.
Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 24.11.2010 година.
Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 25.11.2010 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 10 лева с ДДС.
 

Уведомление
 
                                   Уважаеми дами и господа,
              Получени са въпроси във връзка с открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Комплексна дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на “Летище София” ЕАД - Терминал 1, Терминал 2, прилежащи обекти и площи”.
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.
 
 

Уведомление
                                             Съобщение!
 
                                      Уважаеми дами и господа,
             Уведомяваме Ви, че обществена поръчка с предмет „Доставка на метал – детекторни рамки” е прекратена с Решение № 596/ 01.11.2010г.
 

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
                    ,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на рентгенови апарати за проверка на ръчен и регистриран багаж
Срок за закупуване на документация: до 16.00 часа на 22.11.2010 година.
Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 02.12.2010 година.
Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 03.12.2010 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 10 лева с ДДС.
 
 

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
          ,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Абонаментно обслужване и поддръжка на системи за сградна автоматика на Терминал 2 и ВИП „А” на Летище София
Срок за закупуване на документация: до 16.00 часа на 15.11.2010 година.
Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 25.11.2010 година.
Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 26.11.2010 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 6 лева с ДДС.
 

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
         ,, Летище София” ЕАД организира открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Комплексна дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на “Летище София” ЕАД - Терминал 1, Терминал 2, прилежащи обекти и площи
Срок за закупуване на документация: до 16.00 часа на 10.11.2010 година.
Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 17.11.2010 година.
Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 18.11.2010 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 10 лева с ДДС.
 

Уведомление
                    Уважаеми дами и господа,
Получени са въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Доставка на антиобледенителни продукти (50 000 литра антиобледенителна течност и 40 тона гранули за антиобледеняване) на ацетатна основа за третиране на ПИК, ПР и перон през зимния сезон, посредством антиобледенителна машина.
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите. 
Приложение:
 

Уведомление
Уважаеми дами и господа,
 
          Получени са въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на метал – детекторни рамки”.
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.
Приложение
 
 

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка


„Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет:

„Доставка на антиобледенителни продукти (50 000 литра антиобледенителна течност и 40 тона гранули за антиобледеняване) на ацетатна основа за третиране на пик, пр и перон през зимния сезон, посредством антиобледенителна машина”

Срок за закупуване на документацията: до 16.00 часа на 19.10.2010 г.

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 29.10.2010 г.

Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 01.11.2010 г. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, етаж 2

Цена на документацията: 10 лева с ДДС

Приложения


Уведомление за откриване на процедура за обществени поръчки

Летище София  ЕАД организира открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет:

Доставки на карбамид за противообледенителна обработка на настилки на писти

Срок за закупуване на документацията: до 16.00 часа на 18.10.2010 г.

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 28.10.2010 г.

Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 29.10.2010 г. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, етаж 2

цена на документацията: 10 лева с ддс

 
ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

 


Уведомление
 
                                           Уважаеми дами и господа,              Получени са въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Доставка на метал – детекторни рамки”.
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.
 

Съобщение

                                                        СЪОБЩЕНИЕ!

           
              Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис „Предлагана цена” на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставки на канцеларски материали и консумативи” ще се извърши на 24.09.2010г. от 14:00ч. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, бул. „Христофор Колумб” № 1.

На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват всички упълномощени представители на всички участници.
Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка за "Доставка на метал – детекторни рамки"

,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Доставка на метал – детекторни рамки

Срок за закупуване на документация: до 16.00 часа на 29.10.2010 година.

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 08.11.2010 година.

Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 09.11.2010 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.

Цена на документацията: 6 лева с ДДС.

 

Приложения 1:

Приложение 2:


Уведомление за откриване на процедура за обществени поръчки
„Летище София” ЕАД организира открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Обработка на фуги и пукнатини с полимербитумна паста по летателното поле на летище София”
Срок за закупуване на документация: до 16:30 часа на 13.09.2010 г.
Срок за подаване на оферти: до 16:30 часа на 20.09.2010 г.
Отваряне на офертите: от 11:00 часа на 21.09.2010 г. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 5.00 лева с ДДС
Приложение(rar)

Съощение
  
Във връзка с процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставки на краве кисело мляко”, открита с Решение № 336/ 08.07.2010 г., уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 26.08.2010 г., от 14.00 часа, в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 - „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.
 

Съобщение
 
Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на Терминал 2 и ВИП А”, открита с Решение № 323 от 05.07.2010 г., на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти ще се извърши на 24.08.2010 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 - „Заминаващи пътници” - административен етаж 2.
 

Съобщение
     Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощно медицинско звено – аварийно спасителна медицинска служба на летище София”, открита с Решение № 334 от 08.07.2010 г., на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти ще се извърши на 10.08.2010 г., от 11.00 часа, в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 - „Заминаващи пътници” - административен етаж 2.

Уведомление
     Уважаеми дами и господа,
Получени са въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставки на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия - чували”.
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.
 

Уведомление за откриване на процедура за обществени поръчки
                        Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
 ,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Обработване на тревните площи на летателното поле на летище София за срок от една година”
Срок за закупуване на документация: до 16.00 часа на 02.08.2010 година.
Срок за подаване на оферти: до 16.00 часа на 12.08.2010 година.
Отваряне на офертите: от 14.30 часа на 13.08.2010 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 5 лева с ДДС.

Приложения (rar)

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
            Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
„Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на униформено облекло за 2010 г.”
Срок за закупуване на документация: до 16:00 часа на 26.07.2010 г.
Срок за подаване на оферти: до 16:30 часа на 05.08.2010 г.
Отваряне на офертите: от 11:00 часа на 06.08.2010 г. в заседателната зала
Дата на публикуване: 12.07.2010 г. (понеделник) 


Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
           Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Доставки на канцеларски материали и консумативи
Срок за закупуване на документация: до 16.00 часа на 30.07.2010 година.
Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 09.08.2010 година.
Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 10.08.2010 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 12 лева с ДДС.
 

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
              Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка

,,Летище София” ЕАД организира открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Доставки на краве кисело мляко
Срок за закупуване на документация: до 16.00 часа на 29.07.2010 година.
Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 05.08.2010 година.
Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 06.08.2010 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 6 лева с ДДС.
 

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
          Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Осигуряване на денонощно медицинско звено-аварийно спасителна медицинска служба на „Летище София” ЕАД
Срок за закупуване на документация: до 16.00 часа на 23.07.2010 година.
Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 02.08.2010 година.
Отваряне на офертите: от 11.00 часа на 03.08.2010 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 10 лева с ДДС.
 

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
     Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставки на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия - чували
Срок за закупуване на документация: до 16.00 часа на 27.07.2010 година.
Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 06.08.2010 година.
Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 09.08.2010 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.
Цена на документацията: 10 лева с ДДС.
 

Уведомление за откриване на процедура за обществена поръчка
Уведомление

,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване инсталирани на Терминал 2 и ВИП А на летище София”
Срок за закупуване на документация: до 16.00 часа на 19.07.2010 година.
Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 29.07.2010 година.
Отваряне на офертите: от 11.00 часа на 30.07.2010 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.

Съобщение за доставка на автомобил

                                                 

                                                          СЪОБЩЕНИЕ

         Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на  специализиран   автомобил за измерване на спирачен ефект на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране и перон за нуждите на летище София”, открита с Решение № 535 от 30.12.2009г., на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти ще се извърши на 15.04.2010г., от 11.00 часа, в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 - „Заминаващи пътници” - административен етаж 2.

        Всяка употреба на данни от полетното разписание, без изрично писмено разрешение на "Летище София" ЕАД, е забранена! "Летище София" ЕАД не носи отговорност за разпространението и употребата на данни от полетното разписание в средствата за масова информация и интернет, извършено от трети лица с търговска цел, без изрично писмено разрешение.