покана
 
 
 
 
 
 
 
 
 

покана

 
 
 

От:  “Летище София”  ЕАД, София 1540, бул.”Христофор Колумб” 1, факс 02/9372010

Относно: „Доставка на гуми за самолетообслужваща техника”   

 


                  На основание чл. 290 от ТЗ, „Летище София” ЕАД с настоящето Ви кани да представите оферта за „Доставка на гуми за самолетообслужваща техника” за нуждите на дружеството. Представените от Вас предложения следва да съответстват на условията, посочени в тази покана и Приложенията, които са неразделна част от нея.

                 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

                 1.1. РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ: По реда чл. 290 от ТЗ с оглед характера на сделката чрез публична покана до неограничен брой търговци, съгласно чл. 4, ал. 2 от Вътрешните правила за планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в „Летище София” ЕАД.

                 1.2. ОБЕКТ: „Доставка на гуми за самолетообслужваща техника” за нуждите на „Летище София” ЕАД.


                 1.3. ИЗИСКВАНИЯ, на които трябва да отговарят гумите - съгласно приложените към настоящата покана Технически изисквания (Приложение № 1).

                 1.4. МЯСТО НА ДОСТАВКАТА: София, 1540, Аерогара София, бул. „Хр. Колумб” №1, „Летище София” ЕАД.

                  1.5. СРОК ЗА ДОСТАВКА: Срокът за доставка е не повече от 7(седем) работни дни, считано от датата на сключване на договора.

                 1.6.  ГАРАНЦИОНЕН СРОК: Не по малко от 12(дванадесет) месеца от датата на доставката.

                 1.7.  ЦЕНА: Цената включва всички разходи, необходими за изпълнение на поръчката.

                 1.8. ОЦЕНКА: Отговарящите на условията на Възложителя оферти се класират по показател най-ниска цена без ДДС.

                  2.  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

                    2.1. Поканата и приложенията към нея се предоставя от служба “Деловодство” на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ”  ЕАД, София, 1540, Аерогара София, бул. “Хр. Колумб” № 1 след попълване на Заявка с точен и пълен адрес, фирмено наименование на кандидата, телефон и факс.
                 2.2. Кандидатите трябва да подготвят оферта, съответстваща на изискванията посочени в  настоящата  покана и приложенията към нея.

                 3.  СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

               3.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец Документът следва да бъде издаден не по-рано от 6(шест) месеца преди крайната дата за подаване на оферти и да отразява актуалния статус на участника.
              Заверено копие на документ за самоличност, когато участникът е физическо лице.
               3.2. Копие на документ за регистрация по Закона за данък добавена стойност (ако участникът има такава регистрация).
               3.3. Когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно удостоверението за актуално състояние, а от изрично упълномощен негов представител се представя нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата (оригинал). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.
                3.4. Техническа оферта – Приложение № 2, придружена със Сертификати или други еквивалентни документи за качество, удостоверяващи съответствието на предлаганите гуми със съответните спецификации или стандарти. Към офертата може да бъдат представени и други документи, доказващи техническите и професионалните възможности на участника (референции).
                3.5. Попълнен образец на ''Предлагана цена'' –Приложение № 3.
                3.6. Подписан и подпечатан от участника или упълномощено от него лице проект на договор –       Приложение № 4 , без да се попълва цената.

              4. НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

            Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В него се окомплектоват документите, посочени в точка 3 от настоящата покана. Пликът съдържа друг отделен, непрозрачен, запечатан плик с надпис „Предлагана цена”, в който се прилага попълнен образец на „Предлагана цена” (Приложение № 3) и подписан и подпечатан екземпляр от проекта на договор, без попълнени цени (Приложение № 4). Върху външния плик се изписва: (1) обект на поръчката „Доставка на гуми за самолетообслужваща техника” за нуждите на „Летище София” ЕАД;  (2) адрес за кореспонденция, име на кандидата, изходящ номер на офертата; (3) телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.
Всички копия на документи трябва да са заверени с гриф “Вярно с оригинала”, име, фамилия, подпис на лицето/та, представляващи участника и мокър печат.

            5. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: Не по-малко от 60(шестдесет) календарни дни от датата на отваряне на офертите.

              6. НЕПРИЕМЛИВА ОФЕРТА

            Отстранява се от участие кандидат, чиято оферта:
            6.1.  е подписана от неупълномощено лице/лица;
            6.2.  не отговаря на изискванията на „Летище София” ЕАД, заложени в настоящата покана и приложенията към нея и/или не са представени някои от изброените в раздел 3  документи;
           6.3. неправилно са попълнени образци и/или оставени празни места, които са задължителни за попълване от кандидата;
            6.4.  договорът е с попълнена цена и се намира извън плика с надпис “Предлагана цена”/или не е подписан;
             6.5.  в която има задрасквания, поправки и/или е нечетливо попълнена/написана и не се чете.

             7.  ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

             7.1. Цената включва всички разходи необходими за изпълнение на поръчката и се предлага във формата на Приложение № 3 към настоящата покана.
             7.2. Възложителят ще извърши плащането в лева, съгласно приложения в документацията за участие проект на договор (Приложение № 5), след представяне на приемо-предавателен протокол, подписан без забележки и оригинална фактура, по сметка, посочена от участника. 

               8. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

              8.1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка. Размерът на гаранцията за изпълнение е 5 (пет) % от общата стойност на поръчката без ДДС и се представя преди подписването му, като срокът на валидност на гаранцията е крайния срок за изпълнение на договора, включващ и гаранционният срок на гумите, увеличен с 15 (петнадесет) дни. Гаранцията за изпълнение трябва да е безусловна и неотменима и да се поддържа в пълния й размер до изтичане срока на валидност.

               8.2. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка - Приложение № 4.

               8.3. Гаранцията се представя в една от следните форми: неолихвяем паричен депозит или банкова гаранция.

           Паричната сума може да бъде внесена в касата на възложителя или по сметки на „Летище София” ЕАД в банка ОББ в лева BIC: UBBSBGSF; IBAN  BG 80 UBBS 8423 1010 9729 11.


                9. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ И  КЛАСИРАНЕ

                9.1. Място и срок за подаване на офертата: В деловодството на „Летище София” ЕАД с адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” – административен етаж 2. Срок за подаване - до 17.00 часа на петия работен ден след деня на публикуване на поканата.

                9.2. Място и дата на отваряне на офертата: офертите ще бъдат отворени от комисия назначена със заповед на Възложителя в заседателната зала на администрацията на „Летище София” ЕАД с адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” – административен етаж 2 в 14.00 часа на шестия работен ден след деня на публикуване на поканата.

               9.3. Класиране: Класирането на предложенията ще бъде извършено по реда от най-ниска обща предложена цена без ДДС към следващите.

               9.4. Разноски по подготовка на офертата: всеки участник поема всички разноски по изготвянето на офертата и нейното представяне. „Летище София” ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от изхода на процедурата. 
  
                9.5. Срок на изпълнение на поръчката : не повече от 7(седем ) работни дни, считано от датата на подписване на договора от избрания кандидат за Изпълнител.

                9.6. Място на изпълнение на поръчката: складова база към Дирекция „Техническа” на Възложителя в София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Аерогара София.

                 9.7. Допълнителна информация: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1 - „Летище София” ЕАД, Пламен Николов – Директор дирекция „Техническа”, тел: 02/937 2302, Мариета Димитрова – гл. експерт, отдел „ОП”, тел. 02/937 25 71.


       За направения избор, всички подали оферти за участие ще бъдат уведомени писмено.

           Приложения:
      1. Приложение № 1 - Технически изискван;
      2. Приложение № 2 - Образец на Техническа оферта;
      3. Приложение № 3 - Образец на „Предлагана цена”;
      4. Приложение № 4 – Проект на Договор; 
      5. Приложение № 5 - Образец на банкова гаранция за изпълнение

 


                                                                 Пламен Станчев Димитров
                                                                      Изпълнителен директорПокана
 

         ПОКАНА

 

           

               „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 2б, ал. 1 и чл. 2в, ал. 1 от НВМОП и Заповед № 490 от 27.11.2009 г. на Изпълнителния директор отправя тази покана до всички заинтересовани лица да представят оферта за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет:  „Проектиране, доставка и изпълнение на охладителна секция към съществуваща вентилационна инсталация (AHU 47), обслужваща помещение 0J02 и климатична инсталация с подаване на пресен въздух в помещение 0H 43 и 0H 44 в Терминал 2”
Офертите се подават под формата на писмени предложения съгласно чл. 2а, ал. 3, т. 1 от НВМОП, в съответствие с  условията на поръчката и възлагането, определени в пълния текст на поканата и приложенията, които са неразделна част от нея.
Пълният текст на поканата и приложенията към нея са публикувани в интернет, на адреса на Възложителя: www.sofia-airport.bg
             Срок за изпълнение на поръчката: не повече от 85 работни дни от датата на подписване на договора. 
             Критерий за оценка на офертите: „най-ниска цена” 
             Място и срок за подаване на офертите: в деловодството на „Летище София” ЕАД, гр. София 1540, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, етаж 2, стая № 25 до 16.30 часа на 15-тия работен ден след деня на публикуване на поканата в ежедневник. Денят на публикуване на поканата не се включва в срока.
Допълнителна информация може да се получи от: инж. Мартин Сарачинов, отдел „ПИМ”, тел. 937-26-43; Милка Михайлова, отдел „Обществени поръчки”, тел. 937-25-46.

 Приложения:
 Приложение -фиг1 -
Покана
 Приложение  фиг2-Техн. задание
 Приложение  фиг3- Проектодоговор
 Приложение  фиг4-Образ. оферта.
 Прилжение    фиг5
Предл.  цена
 Приложение  фиг6-Прот.  за оглед.
 Приложение   фиг7-
Декл. мин цена
 Приложение   фиг8-Декларация подизпълн.


 

     

 
ПОКАНА
           
 
От: “Летище София” ЕАД, София 1540, бул.”Христофор Колумб” 1, факс: 02/ 937 2010
 
Относно: „Доставкана шестстотин литра син антифриз - концентрат и петдесет литра червен антифриз - концентрат” 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
 
На основание чл. 290 от ТЗ, “Летище София” ЕАД с настоящето Ви кани да представите оферта за Доставкана шестстотин литра син антифриз - концентрат и петдесет литра червен антифриз - концентрат” за нуждите на дружеството. Представените от Вас предложения следва да съответстват на условията, посочени в тази покана и Приложенията, които са неразделна част от нея.
 
1. Общи условия
 
1.1.Ред на възлаганЕ: По реда чл. 290 от ТЗ с оглед характера на сделката чрез публична покана до неограничен брой търговци, съгласно чл. 4, ал. 2 от Вътрешните правила за планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в „Летище София” ЕАД.
1.2.ОБЕКТ: „Доставкана шестстотин литра син антифриз - концентрат и петдесет литра червен антифриз - концентрат” за нуждите на „Летище София” ЕАД.
1.3.ИЗИСКВАНИЯ:
1.3.1. Шестстотин литра син антифриз - концентрат:
- Спецификация: ВS – 6580;
- Етилен – гликолов;
- Цвят – син; 
- Концентрат – ( - 70 °С )
1.3.2. Петдесет литра червен антифриз – концентрат:
- SAE J 1034/ J 1941/ J 814;
- Етилен – гликолов;
- Цвят – червен; 
- Концентрат – ( - 70 °С )
 
1.4.МЯСТО на ДОСТАВКАТА: Складова база към Дирекция „Техническа” на Възложителя в София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Аерогара София.
 1.5.СРОК ЗА ДОСТАВКА : Срокът за доставка е не повече от 3(три) работни дни, считано от датата на сключване на договора.
1.6. Цена: Цената включва всички разходи, необходими за изпълнение на Договора.
1.7.ОЦЕНКА: Отговарящите на условията на Възложителя оферти се класират по показател най-ниска цена без ДДС.
 
            2.  Условия за участие
2.1. Поканата и приложенията към нея се предоставя от служба “Деловодство” на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, София, 1540, Аерогара София, бул. “Хр. Колумб” № 1, Терминал 1 - "Заминаващи пътници", административен етаж 2 - стая № 25, всеки работен ден от 11.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16:00 часа след попълване на Заявка с точен и пълен адрес, фирмено наименование на кандидата и контактна информация или на сайта на „Летище София” ЕАД - www.sofia-airport.bg.
2.2. Кандидатите трябва да подготвят оферта, съответстваща на изискванията посочени в настоящата  покана и приложенията към нея.
 
 
 
            3.  СЪДЪРЖАНИЕ на ОфертаТА
 
3.1. Юридически статус: Копие от удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец Документът следва да бъде издаден не по-рано от 6(шест) месеца преди крайната дата за подаване на оферти и да отразява актуалния статус на участника.
3.2. Когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от законно управляващия и представляващ участника, а от изрично упълномощен негов представителсе представя нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата(оригинал). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.
3.3. Попълнен образец на ''Предлагана цена'' –Приложение № 2.
3.4. Подписан и подпечатан от участника или упълномощено от него лице проект на договор – Приложение № 3 , без да се попълва цената.
 
            4. Начин на представяне на офертата
Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В него се окомплектоват документите, посочени в точка 3 от настоящата покана. Пликът съдържа друг отделен, непрозрачен, запечатан плик с надпис „Предлагана цена”, в който се прилага попълнен образец на „Предлагана цена” (Приложение 2) и подписан и подпечатан екземпляр от Проекта на договора, без попълнени цени (Приложение 3). Върху външния плик се изписва: (1) обект на поръчката „Доставкана шестстотин литра син антифриз - концентрат и петдесет литра червен антифриз - концентрат” за нуждите на „Летище София” ЕАД ;  (2) адрес за кореспонденция, име на кандидата, изходящ номер на офертата; (3) телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.
Всички копия на документи трябва да са заверени с гриф “Вярно с оригинала”, име, фамилия, подпис на лицето/та, представляващи участника и печат.
 
        5. Срок на валидност на офертата: 30(тридесет) календарни дни от датата на отваряне на офертите.
 
6.Неприемлива оферта
 
Отстранява се от участие кандидат, чиято оферта:
6.1.  е подадена от неупълномощено лице/лица;
6.2.  не отговаря на изискванията на „Летище София” ЕАД, заложени в настоящата покана и приложенията към нея и/или не са представени някои от изброените в раздел 3.  документи;
6.3.  в която има задрасквания, поправки и/или е нечетливо попълнена/написана и не се чете.
 
            7.  Цена, условия и начин на плащане
7.1. Цената се образува по единични цени и зададени количества антифриз - концентрат, съгласно Приложение №2, и включва всички разходи необходими за изпълнение на поръчката и договора.
            7.2.Възложителят ще извърши плащането в лева, съгласно приложения в документацията за участие проект на договор (Приложение 3), след оформяне на приемо-предавателен протокол, подписан без забележки за приемане на стоката и срещу представена оригинална фактура, по сметка, посочена от участника.  
 
 
 
 
 
8. Подаване на оферти и Класиране
 
8.1.Място и срок за подаване на офертата: В деловодството на „Летище София” ЕАД с адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”административенетаж 2.Срок за подаване - до 17.00 часа на втория работен ден след деня на публикуване на поканата (04.11.2009г.).
      8.2.Място и дата на отваряне на офертата: офертите ще бъдат отворени от комисияназначена със заповед на Възложителя взаседателната зала на администрацията на „Летище София” ЕАД с адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” – административен етаж 2 в 10.00 часа на третия работен ден след деня на публикуване на поканата (05.11.2009г.).
8.3. Класиране: Класирането на предложенията ще бъде извършено по реда от най-ниска обща предложена цена без ДДС към следващите.
8.4.Разноски по подготовка на офертата: всеки участник поема всички разноски по изготвянето на офертата и нейното представяне. „Летище София” ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от изхода на процедурата.                        
8.5. Допълнителна информация: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1 - „Летище София” ЕАД, Пламен Николов – Директор дирекция „Техническа”, тел: 02/937 2302, Мариета Димитрова – гл. експерт, отдел „ОП”, тел. 02/937 25 71.
 
За направения избор, всички подали оферти за участие ще бъдат уведомени писмено.
 
Приложения:
            1. Приложение № 1 – Образец на оферта
            2. Приложение № 2 – Образец на „Предлагана цена”
          3. Приложение № 3Проект на Договор.

покана

       УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

         „Летище София” ЕАД в качеството на търговец, лицензиран за летищен оператор по чл. 48в, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване, желае да получи и проучи Вашите оферти за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет: „Изработка и монтаж на стъклени прегради, отваряеми стъклени крила и стъклени парапети на Терминал 2 на летище София" при условията, посочени в тази покана и приложенията към нея, по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП, чрез сравнение на минимум 3(три) оферти, които съдържат техническо и финансово предложение.
 
          1. Обект на поръчката: Изработка и монтаж на стъклени прегради, отваряеми стъклени крила и стъклени парапети на Терминал 2 на летище София. Местата на изброените елементи са определени със схеми, съгласувани с ГД „ГВА”, Главна дирекция „Гранична полиция” и  Териториално митническо управление – „Аерогара София”. В техническото задание са уточнени подробно всички видове работи, отнасящи се до изработката и монтажа, в изпълнение на съгласуваните от компетентните служби схеми за разделяне на пътниците от страни членки на  Шенгенската зона, при които са премахнати вътрешните граници и са в единна визова система, от пътниците от страни, които не са членки на това споразумение, при които границите, както и  визовия режим се запазват.
  
           2.  Място и срок за изпълнение на поръчката
           2.1.  Град София, 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, „Летище София” ЕАД, Терминал 1 и Терминал 2.
           2.2. Срок за изпълнение: не повече от тридесет календарни, от деня на предаване на строителната площадката.

            3. Форма и съдържание на офертата:
            3.1.
  Попълнен образец на оферта – Приложение - № 3;
            3.2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника;
            3.3.  Удостоверение за актуално състояние на участника, издадено не по-рано от 6(шест) месеца от крайния срок за подаване на оферти или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност.
             3.4.  Пълномощно на лицето/ата подписващо/и офертата (когато не е подписана от представляващия/те по удостоверението за актуално състояние). 
             3.5.  Копие от валидна регистрация по ЗДДС;
             3.6.  Декларация за оглед и запознаване с условията на поръчката – Приложение № 4; 
             3.7. Декларация за спазени минимални цени на труда по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП -  Приложение № 5;

             3.8. Технически възможности и квалификация:
             3.8.1. Списък на изпълнени обекти с подобна или по-висока сложност през последните две години (2007 и 2008).
            3.8.2. Документи за квалификация и опит на техническия ръководител, отговорен за изпълнението на поръчката - копие от диплома и трудово биографична справка – Приложение № 7;
            3.8.3. Копие от застрахователна полица за „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ, за всяко едно събитие от дейността на участника като строител, съгласно изискванията на НУРЗЗПС;

           3.9. График за изпълнение на видовете работи, в съответствие с изискванията на Техническото задание - Приложение № 1;

           3.11.  Образец на ценово предложение – Приложение № 11;

           3.12.  Количествено стойностна сметка – Приложение № 12;

           3.13.  Показатели за ценообразуване – Приложение № 13;

           3.14. Анализи на единичните цени за всички позиции от количествено-стойностната сметка;

          3.15. Подписан проект на договор - Приложение № 14; 

Документите по точки 3.11. до 3.15. се  поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена". 

            4. Участникът ще бъде отстранен от участие, когато:
 -  не представи някои от изисканите документи по т. 3. по-горе;
 - е представил непълна оферта или оферта, която не отговаря на условията на възложителя.
           
             5. Гаранции за изпълнение на договора и гаранционния срок
            5.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три на сто) от стойността на поръчката без ДДС. Гаранцията за изпълнение се внася и освобождава съгласно условията на проекта на договор – Приложение № 14.
            5.2. Гаранцията за отговорността на изпълнителя по време на гаранционния срок е в размер на 2% (две на сто) от стойността на поръчката без ДДС, като срокът и на валидност е оферираният гаранционен срок, удължен с 60(шестдесет) дни. 
Гаранциите се представят до три дни от подписване на договора под формата на банкова гаранция или парична сума - неолихвяем паричен депозит, преведен по сметка на „Летище София” ЕАД: Банка УниКредит Булбанк АД, София, Централа, сметка в лева - BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG83 UNCR 7630 1007 4422 01.
   
           6.
Гаранционен срок - не по-малко от определения по Наредба № 2/31.07.2003 За въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти, считан от от подписване на предавателно-приемателен протокол без забележки
            7.  Плащане
В случай, че участникът е заявил авансово плащане, то се изпълнява при условията на чл. 3.1.1. и 3.3. от Договора – Приложение № 14.
Плащането се извършва в срок до 5 (пет) работни дни след представяне от Изпълнителя на Възложителя на:
-   протокол за действително извършените и подлежащи на плащане СМР;
- протокол за приемане на обекта, подписан без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя;
- оригинална данъчна фактура издадена след подписване от двете страни на протоколите .

             8. Допълнителни и/или непредвидени СМР
Допълнителни и/или непредвидени количества или видове СМР, в размер до 10 % (десет на сто) върху общата оферирана стойност от КСС, по преценка на Възложителя, се изпълняват след предварително писмено съгласие на Възложителя. Същите се заплащат по вече оферираните единични цени от Приложение № 12, или по одобрени от Възложителя анализни цени, на база оферираните показатели за ценообразуване към ценовото предложение.
Общата стойност на основните и допълнителните (непредвидените) СМР за цялата поръчка, не може да надвишава определената стойност по чл. 2, ал. 2, т. 1 от НВМОП.

           9. Ред на приемане на офертите, оценка и класиране на кандидатите
Участниците, чиито оферти съответстват точно и пълно на условията на „Летище София” ЕАД, определени в тази покана и нейните приложения, се допускат до оценка и класиране. Критерий за избора на изпълнител е „най-ниска цена”. Класирането се извършва по реда от съдържащата най-ниска цена за изпълнение на поръчката с ДДС към следващите.
          
          10. Валидност на офертите
Не по-малко от 30(тридесет) календарни дни от датата на отваряне.
 
            11. Начин на представяне на офертите
Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва „Оферта” и се изписва: предметът на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника. Пликът съдържа изискваните документи посочени в т. 3. В плика „Оферта” се поставя отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”. В плика „Предлагана цена” се поставят попълнени и подписани: образец на ценово предложение - Приложение № 11, количествено-стойностна сметка - Приложение № 12, показатели за ценообразуване – Приложение № 13; анализи на единичните цени за всички позици и проект на договор - Приложение № 14.
         
         12. Място и срок за подаване на офертите
В деловодството на „Летище София” ЕАД - София, 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, всеки работен ден и краен срок не по-късно от 12:00 часа на 13 октомври 2009 г. Оферти след указания срок не се приемат.
          
         13. Място и дата на отваряне на офертите
Офертите ще бъдат отворени, разгледани и оценени от комисия, в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, в 13:00 часа на 13 октомври 2009 г.

        14. Сключване на договор
До три дни от подписване на договора, определеният за изпълнител следва да:
        14.1. Съгласува с възложителя: 
        14.1.1.
Схема с разположението на площите необходими на изпълнителя за организация на строителството, съгласувана с определените представители на Възложителя;
       14.1.2. Схеми за доставката и транспортирането на материалите и съоръжения до обекта, изнасяне на строителните отпадъци и движението на персонала на изпълнителя, съгласувани с определените представители на Възложителя;
       14.2. Представи:
       14.2.1. Гаранции за изпълнение и обезпечаване на гаранционния срок;
       14.2.2. Документи за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Непредставянето на горните документи е основание за прекратяване на договора и Възложителят има право да възложи поръчката на следващия класиран участник.
 
        15. Място и срок за получаване на документацията - в деловодството на „Летище София” ЕАД с адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал „Заминаващи пътници” – административен етаж втори, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 12 октомври 2009 г.

        16. Строително монтажните работи ще се извършват в условия на нормална работа на всички служби и системи на „Летище София” ЕАД и следва да не създават никакви затруднения за тях. Пропуските, издавани за територията на „Летище София” на служителите на Изпълнителя, необходими за  огледи и изпълнение на поръчката, са за негова сметка.                               
             
           Приложения:
                    
1.  Техническо задание (схеми на електронен носител) - Приложение № 1;
2.  Количествена сметка - Приложение № 2;
3.  Образец на оферта -  Приложение № 3; 
4.  Декларация за оглед и запознаване с условията на поръчката - Приложение № 4;
5.  Декларация за спазени минимални цени на труда в строителството - Приложение № 5;
6.  Декларация по закона за защита на личните данни - Приложение № 6;
7.  Трудово биографична справка - Приложение № 7;
8.  Банкова гаранция за аванс - Приложение № 8;
8.  Банкова гаранция за изпълнение - Приложение № 9;
9.  Банкова гаранция за обезпечение на гаранционния срок - Приложение № 10; 
10. Образец на ценово предложение -  Приложение № 11;
11. Количествено стойностна сметка – Приложение № 12
12. Показатели за ценообразуване – Приложение  № 13;
13. Проект на договор - Приложение № 14;

 

 


                                                                                            Пламен Станчев Димитров
                                                                                            Изпълнителен директор

 

 


ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

     „Летище София” ЕАД в качеството на търговец, лицензиран за летищен оператор по чл. 48в, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване, желае да получи и проучи Вашите оферти за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет: „Изработка и монтаж на преградни стени на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София”при условията, посочени в тази покана и приложенията към нея, по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП, чрез сравнение на минимум 3(три) оферти, които съдържат техническо и финансово предложение.


Обект на поръчката: „Изработка и монтаж на преградни стени на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София”. Местата на изброените елементи са определени със схеми, съгласувани с ГД „ГВА”, Главна дирекция „Гранична полиция” и Териториално митническо управление – „Аерогара София”. В техническото задание са уточнени подробно всички видове работи, отнасящи се до изработката и монтажа, в изпълнение на съгласуваните от компетентните служби схеми за разделяне на пътниците от страни членки на Шенгенската зона, при които са премахнати вътрешните граници и са в единна визова система, от пътниците от страни, които не са членки на това споразумение, при които границите, както и визовия режим се запазват.

 

Подлежащите на изпълнение дейности са разпределени в две обособени позици:
  - обособена позиция № 1 - „Изработка и монтаж на алуминиеви преградни стени, разположени на Терминал 1”;
  - обособена позиция № 2 - „Изработка и монтаж на стоманени преградни стени, разположени на Терминал 2”.
Всеки участник може да подаде оферта за изпълнението на една или две обособени позици.

2. Място и срок за изпълнение на поръчката
    2.1. Град София, 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, „Летище София” ЕАД, Терминал 1 и Терминал 2.
    2.2. Срокове за изпълнение:
   2.2.1. За Обособена позиция № 1 „Изработка и монтаж на алуминиеви преградни стени, разположени на  Терминал 1”, не повече от тридесет календарни, от деня на предаване на строителната площадката;
     2.2.2. За Обособена позиция № 2 „Изработка и монтаж на стоманени преградни стени, разположени на Терминал 2 не повече от шестдесет календарни от деня на предаване на строителната площадката.

3. Форма и съдържание на офертата:
    3.1. Попълнен образец на оферта – Приложение - № 3;
    3.2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника;
    3.3. Удостоверение за актуално състояние на участника, издадено не по-рано от 6(шест) месеца от крайния срок за подаване на оферти или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност.
   3.4. Пълномощно на лицето/ата подписващо/и офертата (когато не е подписана от представляващия/те по удостоверението за актуално състояние).
   3.5. Копие от валидна регистрация по ЗДДС;
   3.6. Декларация за оглед и запознаване с условията на поръчката – Приложение № 4;
   3.7. Декларация за спазени минимални цени на труда по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП - Приложение № 5;

   3.8. Технически възможности и квалификация:
   3.8.1. Списък на изпълнени обекти с подобна или по-висока сложност през последните две години (2007 и 2008).
   3.8.2. Документи за квалификация и опит на техническия ръководител, отговорен за изпълнението на поръчката - копие от диплома и трудово биографична справка – Приложение № 7;
   3.8.3. Копие от застрахователна полица за „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ, за всяко едно събитие от дейността на участника като строител, съгласно изискванията на НУРЗЗПС;

3.9. График за изпълнение на видовете работи, в съответствие с изискванията на Техническото задание - Приложение № 1 за всяка от обособените позиции за които се участва;

3.11. Образец на ценово предложение – Приложение № 11;

3.12. Количествено стойностна сметка – Приложение № 12;

3.13. Показатели за ценообразуване – Приложение № 13;

3.14. Анализи на единичните цени за всички позиции от количествено-стойностната сметка;

3.15. Подписан проект на договор - Приложение № 14; 

Документите по точки 3.11. до 3.15. се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена" по отделно за всяка от обособените позиции за които се участва.

4. Участникът ще бъде отстранен от участие, когато:
   - не представи някои от изисканите документи по т. 3. по-горе;
    - е представил непълна оферта или оферта, която не отговаря на условията на възложителя.

5. Гаранции за изпълнение на договора и гаранционния срок
   5.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три на сто) от стойността на поръчката (обособената позиция/ии за които се участва) без ДДС. Гаранцията за изпълнение се внася и освобождава съгласно условията на проекта на договор – Приложение № 14.
      5.2. Гаранцията за отговорността на изпълнителя по време на гаранционния срок е в размер на 2% (две на сто) от стойността на поръчката (обособената позиция/ии за които се участва) без ДДС, като срокът и на валидност е оферираният гаранционен срок, удължен с 60(шестдесет) дни.
Гаранциите се представят до три дни от подписване на договора под формата на банкова гаранция или парична сума - неолихвяем паричен депозит, преведен по сметка на „Летище София” ЕАД: Банка УниКредит Булбанк АД, София, Централа, сметка в лева - BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG83 UNCR 7630 1007 4422 01.

6. Гаранционен срок - не по-малко от определения по Наредба № 2/31.07.2003 За въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти, считан от от подписване на предавателно-приемателен протокол без забележки

7.Плащане

 

   В случай, че участникът е заявил авансово плащане, то се изпълнява при условията на чл. 3.1.1. и 3.3 от                Договора.
   Плащането се извършва в срок до 5 (пет) работни дни след представяне от Изпълнителя на Възложителя на:
-  протокол за действително извършените и подлежащи на плащане СМР;
 - протокол за приемане на обекта, подписан без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя;
 - оригинална данъчна фактура.

8. Допълнителни и/или непредвидени СМР
     Допълнителни и/или непредвидени количества или видове СМР, в размер до 10 % (десет на сто) върху общата оферирана стойност от КСС, по преценка на Възложителя, се изпълняват след предварително писмено съгласие на Възложителя. Същите се заплащат по вече оферираните единични цени от Приложение № 12, или по одобрени от Възложителя анализни цени, на база оферираните показатели за ценообразуване към ценовото предложение.
Общата стойност на основните и допълнителните (непредвидените) СМР за цялата поръчка, включваща и двете обособени позиции, независимо дали изпълнителите са един или двама, не може да надвишава определената стойност по чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП.

9. Ред на приемане на офертите, оценка и класиране на кандидатите
Участниците, чиито оферти съответстват точно и пълно на условията на „Летище София” ЕАД, определени в тази покана и нейните приложения, се допускат до оценка и класиране. Критерий за избора на изпълнител е „най-ниска цена”. Класирането се извършва по реда от съдържащата най-ниска цена за изпълнение на поръчката с ДДС към следващите поотделно за всяка обособена позиция.

10. Валидност на офертите
Не по-малко от 30(тридесет) календарни дни от датата на отваряне.

11. Начин на представяне на офертите
Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва „Оферта” и се изписва: предметът на поръчката, обособената позиция/ии за които се участва, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника. Пликът съдържа изискваните документи посочени в т. 3. В плика „Оферта” се поставя отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поотделно за всяка от обособените позиции за които се участва. В плика „Предлагана цена” се поставят попълнени и подписани: образец на ценово предложение - Приложение № 11 за позицията, количествено-стойностна сметка - Приложение № 12.1. или № 12.2., показатели за ценообразуване – Приложение № 13; анализи на единичните цени за всички позици и проект на договор - Приложение № 14.

12. Място и срок за подаване на офертите
В деловодството на „Летище София” ЕАД - София, 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, всеки работен ден и краен срок не по-късно от 12:00 часа на 9 октомври 2009 г. Оферти след указания срок не се приемат.

13. Място и дата на отваряне на офертите
Офертите ще бъдат отворени, разгледани и оценени от комисия, в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, в 13:00 часа на 9 октомври 2009 г.

14. Сключване на договор
До три дни от подписване на договора, определеният за изпълнител следва да:
14.1. Съгласува с възложителя:
14.1.1. Схема с разположението на площите необходими на изпълнителя за организация на строителството, съгласувана с определените представители на Възложителя;
14.1.2. Схеми за доставката и транспортирането на материалите и съоръжения до обекта, изнасяне на строителните отпадъци и движението на персонала на изпълнителя, съгласувани с определените представители на Възложителя;
14.2. Представи:
14.2.1. Гаранции за изпълнение и обезпечаване на гаранционния срок;
14.2.2. Документи за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Непредставянето на горните документи е основание за прекратяване на договора и Възложителят има право да възложи поръчката на следващия класиран участник.

15. Строително монтажните работи ще се извършват в условия на нормална работа на всички служби и системи на „Летище София” ЕАД и следва да не създават никакви затруднения за тях. Пропуските, издавани за територията на „Летище София” на служителите на Изпълнителя, необходими за огледи и изпълнение на поръчката, са за негова сметка.

               Приложения:

          1. Техническо задание (схеми на електронен носител) - Приложение № 1;
          2. Количествена сметка - Приложение № 2 (2.1 и 2.2.);
          3. Образец на оферта - Приложение № 3;
           4. Декларация за оглед и запознаване с условията на поръчката - Приложение № 4;
           5. Декларация за спазени минимални цени на труда в строителството - Приложение № 5;
           6. Декларация по закона за защита на личните данни - Приложение № 6;
           7. Трудово биографична справка - Приложение № 7;
           8. Банкова гаранция за аванс - Приложение № 8;
           8. Банкова гаранция за изпълнение - Приложение № 9;
           9. Банкова гаранция за обезпечение на гаранционния срок - Приложение № 10;
          10. Образец на ценово предложение - Приложение № 11 (11.1. и 11.2.);
          11. Количествено стойностна сметка – Приложение № 12
      1 2. Показатели за ценообразуване – Приложение № 13;
       13. Проект на договор - Приложение № 14;

 

 

                                                                                                                                                       Пламен Станчев Димитров
                                                                                                                                                          Изпълнителен директор

 

 


Всяка употреба на данни от полетното разписание, без изрично писмено разрешение на "Летище София" ЕАД, е забранена! "Летище София" ЕАД не носи отговорност за разпространението и употребата на данни от полетното разписание в средствата за масова информация и интернет, извършено от трети лица с търговска цел, без изрично писмено разрешение.